نژادپرستي آن روي سكه نفوذ

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

زينب اباذري

قرن نوزدهم ميلادي آغازگر افسانه‌اي بود که تا به امروز ادامه يافته است؛ افسانة غرب ناب، که برپايه آن اروپايي‌ها به واسطه عقلانيت و هوش برتر خود بدون هيچ کمکي از سوي ملل شرقي، رشد و پيشرفت را آغاز کردند و به کمک پيشرفت ناگهانيِ! علوم اجتماعي در اين قرن، فرايند تصويرپردازي مجدد هويت غربي را سرعتي مضاعف دادند...