خط نفوذ از «البقيه»ي صفين تا «لاقتالِ» برلين

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

به قلم سردبير

گاهي سرنوشت يك انقلاب، يك نهضت و حتي يك تمدني تنها با يك اشاره يا ظاهر شدن يك نماد و يا سر دادن يك شعار تغيير مي‌كند، آن‌جا كه همين اشاره و نماد و شعار رمز فرا رسيدن لحظة ورود به مرحلة اقدام باشد، بي‌شك مرحلة اقدام، مرحلة پس از بسترسازي، آماده‌سازي و سازماندهي نيروهاي نفوذي در داخل و هماهنگي با دشمن بيروني در خارج است كه گاه، ماه‌ها و گاه سال‌ها به درازا مي‌كشد،