خودباوري سد مقابله با نفوذ

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

فائزه حسين‌خاني

فرهنگ غرب، مجموعه‌اى از زيبايي‌ها و زشتي‌هاست. هيچ‌کس نمى‌تواند بگويد فرهنگ غرب يکسره زشت است؛ نه، مثل هر فرهنگ ديگرى، حتماً زيبايي‌هايى هم دارد. هيچ‌کس با هيچ فرهنگ بيگانه‌اى اين‌گونه برخورد نمى‌کند که بگويد که ما درِ خانه‌مان را صددرصد روى اين فرهنگ ببنديم؛ نه. فرهنگ غرب، مثل فرهنگ شرق، مثل فرهنگ هر جاى ديگر دنيا، يک فرهنگ است که مجموعه‌اى از خوبي‌ها و بدي‌هاست. يک ملت عاقل و يک مجموعه‌ خردمند، آن خوبي‌ها را مى‌گيرد، به فرهنگ خودش مى‌افزايد، فرهنگ خودش را غنى مى‌سازد و آن بدي‌ها را رد مى‌کند...