نقش رسانه ها و سينماهاي خارجي در القاء «ما نمي توانيم»

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

الهام عباسي

بيش از هزار و چهارصد سال است که اسلام ظهور کرده و ايرانيان نيز قرن‌هاست که اسلام آورده اند. تاريخ علمي و حکمي، و ادبيات غني اين مملکت حاکي از پيشينه‌ي هزاران ساله‌ي باشکوهي است که به دست ملتي غيرتمند، حفظ و حراست شده است. فرهنگ اصيل و متمدنانه‌ي ايرانيان پس از آميختن با اسلام، چنان روشني و ابهتي يافت که از برکتش، فارابي و بوعلي سينا و شيخ اشراق و صدراي شيرازي و ابوريحان بيروني و خيام و خواجه نصير طوسي و فردوسي و حافظ و بزرگان فقاهت و علماي دين متولد شدند و علم و عرفان و حکمت را به هم آميخته و سرزميني ساختند که پيامبر گرامي اسلام در وصفش فرموده بود: «اگر دانش در ثريا هم باشد، مرداني از فارس به آن دست مي‌يابند»...