اثبات «ما ميتوانيم» در دفاع مقدس

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

علي اكبر بياري

به عنوان مقدمه لازم است که دو اصطلاح "ما مي‌توانيم" و "دفاع مقدس" به‌ اجمال تبيين شود.

"ما مي‌توانيم" به توانايي‌هاي يک قوم و گروه و ملت در زمينه‌هاي گوناگون اشاره دارد و به‌طور عمده در برابر تفکري مطرح است که شاه‌کليد اصلي آن تحقير شخصيت خودي و هر آن‌چه به خود مربوط مي‌شود، است. شايد بتوان گفت اين اصطلاح در کشورهايي که سابقه استعمار داشته‌اند بيش‌تر مطرح شده است؛ درايران نيز ازآن‌جا که قبل از انقلاب اسلامي، استعمار به شکل‌هاي گوناگون وجود داشته، درباره کشورهاي استعمارگر دو ديدگاه وجود داشته است؛ بر اساس يک تفکر که پرچمدار آن اغلب، غرب‌زدگان داخلي بودند، ايراني از خود هيچ چيز ندارد و بايد تابع غرب شود و از نوک پا تا فرق سر شبيه غربي‌ها شود. اما بر اساس تفکري ضد آن، تفاوتي بين ايراني و غربي در اين جهت نيست و ما اگر بخواهيم مي‌توانيم با همت خود و بدون وابستگي به ديگران روي پاي خويش بايستيم و از جهات مختلف مراتب رشد را طي کنيم...