ارتباط با آمريكا و اسرائيل چه تفاوتي با ارتباط با ديگر كشورها دارد؟

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

علي اصغر سياحت هويدا 

هنوز باورش برايمان کمي‌سخت است که چرا نگاهمان را به گذشته اصلاح نمي‌کنيم و براي خودمان يک تحليل واقعي از آن چه روي داده است برنمي‌گزينيم. تا چه زمان بايد صداي سخنان گوناگون را شنيد و مانند بلندگويي سعي در بيان آن‌ها داشت، يعني در واقع براي پنجره‌شدن فقط کافي است فضايي داشته باشي، ديگران استفاده خود را از تو خواهند برد و سرانجام اين صداي تو است که به جايي نخواهد رسيد...