نفوذ از سفارتهاي سايه تا سياه چال‌هاي شاه

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

محمدعلي جعفري

شايد بتوان عمده‌ترين هدف نفوذ را، انشقاق هويت ملي يك جامعه تحت سلطه دانست، و اولين طبقه‌ مورد توجه سازمان‌هاي نفوذي را گروه نخبگان جامعه برشمرد. اين طبقه براي سازمان‌ها و گروه‌ها از چنان جايگاهي برخوردار بوده و هستند كه در هيچ زمان و مكاني، مصون از عوامل نفوذ نيستند حتي اگر آن مكان زندان باشد، چرا كه اين طبقه به خوبي مي‌تواند ضمن حفظ و هدايت هويت جمعي جامعه، آنان را به دفاع از هويت خود، بسيج كند...