نفوذ پيچيده و ظريف براي استحاله انقلاب اسلامي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

عليرضا دهشيري

از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي، آمريکا طرح‌هاي گوناگوني با هدف براندازي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران اجرا کرده است. در اين نوشتار، ‌ابتدا مروري فشرده بر جريان استحاله‌طلب پس از پيروزي انقلاب خواهيم داشت. آمريکا و نظام جهاني سلطه و غرب مدرن نمي‌خواستند و نمي‌توانستند بپذيرند از مجموعه کشورهاي اقماري وابسته به خود، ايران به عنوان يک کشور مستقل از آن‌ها جدا شود. بنابراين با تمام توان کوشيدند تا ايران را به وضعيت پيش از پيروزي انقلاب بازگردانند و سيطره غرب‌زدگي شبه‌مدرن را در اين کشور احيا کنند...