فرجام نگاه به بيرون در تحولات سياسي معاصر

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

مهدي ابوطالبي

بررسي تحولات سياسي در تاريخ معاصر ايران نشان مي دهد که هرگاه ايرانيان براي حل مشکلات خود نگاه به بيرون داشتند و به کشورها ودولت‌هاي خارجي به‌ويژه قدرت‌هاي بزرگ استکباري و استعماري تکيه کردند، نه‌تنها مشکل آن‌ها حل نشد بلکه همواره مشکلي بر مشکلاتشان افزوده شد؛ بالعکس هر زمان به نيروها و توان داخلي تکيه کردند توانستند مشکلات خود را حل کنند...