فراموش نشود دشمن دارد براي نفوذ طراحي ميكند

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

سخنان رهبر معظم انقلاب

يک مسأله مسأله‌ نفوذ است؛ نفوذ. ما اين مسأله‌ نفوذ را در قضيّه برجام و پس از برجام مطرح کرديم؛ اين خيلي مسأله‌ عجيب و خيلي مسأله‌ مهمّي است. کساني که در مسائل گوناگون دسترسي به اطّلاعات دارند، خوب مي‌دانند که چه دامي براي کشور گسترده‌اند يا مي‌خواهند بگسترانند براي نفوذکردن در حصن و حصار اراده و فکر و تصميم ملّت ايران، با انحاء مختلفِ تدابير و سياست‌ها و توطئه‌ها؛ اين الان در جريان است...