با احساس اولين قدم نفوذي به مقابله برخيزيد

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

سخنان امام

اكنون كه بحمداللَّه تعالى موانع رفع گرديده و فضاى آزاد براى دخالت همه طبقات پيش آمده است، هيچ عذرى باقى نمانده و از گناهان بزرگ نابخشودنى، مسامحه در امر مسلمين است. هر كس به مقدار توانش و حيطه نفوذش لازم است در خدمت اسلام و ميهن باشد؛ و با جديت از نفوذ وابستگان به دو قطب استعمارگر و غرب يا شرق‏زدگان و منحرفان از مكتب بزرگ اسلام جلوگيرى نمايند، و بدانند كه مخالفين اسلام و كشورهاى اسلامى كه همان ابرقدرتان چپاول‌گر بين‌المللى هستند، با تدريج و ظرافت در كشور ما و كشورهاى اسلامى ديگر رخنه، و با دست افراد خودِ ملت‌ها، كشورها را به دام استثمار مى‏كشانند. بايد با هوشيارى مراقب باشيد و با احساس اولين قدمِ نفوذى به مقابله برخيزيد و به آنان مهلت ندهيد. خدايتان يار و نگهدار باشد...