لزوم نگاه به درون و پرهيز از نگاه به بيرون

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

علي اکبر عالميان

قرآن به عنوان کامل‌ترين کتاب، همواره راهنماي بشريت بوده است. از جمله مسائلي که در قرآن بر آن تاکيد شده، بحث دشمن‌شناسي و لزوم پرهيز از دوستي با دشمنان است. خداوند متعال درباره نفوذ دشمنان در جامعه ايماني هشدار داده، راه رهايي از اين خطر را نگاه به درون و هوشياري جبهه حق مي‌داند. در اين تحقيق سعي شده است تا زواياي اين مساله از نگاه قرآن بررسي شود...