ایران در حصار فراماسونری

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

علي‌اکبر عالميان

از تاريخ شکل‌گيري پديده‌اي به نام «فراماسونري» در جهان تا ورود آن به ايران، چندان طولي نکشيد. اگر دوره شکل‌گيري نوين فراماسونري را ابتداي سدة هجدهم ميلادي بدانيم، پس بايد فاصلة ترويج آن در ايران را بسيار ناچيز دانست. اين تحقيق مي‌کوشد تا سير شکل‌گيري و رشد فراماسونري در ايران را به اختصار مورد بررسي قرار دهد...