حرف آخر

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

به قلم سردبير

سقوط «تروا» با ورود يک اسب چوبي، افسانه باشد يا واقعيت؛ پرده از وقايعي از تاريخ برمي‌دارد که سرنوشت بسياري از تمدن‌ها و فرهنگ را تغيير داده است. تاريخ پُر است از عبور چهره‌ها، سازمان‌ها و حتي شعارهاي زيبا و فريبنده که با عبور از دروازه‌هاي تمدن‌ها و فرهنگ‌ها و باز کردن قلعه‌ها به روي دشمن، فروپاشي تمدن و فرهنگي را رقم زده‌اند؛ کساني که پس از رسيدن به هدف، نقاب از چهره گشوده و هويّت واقعي خويش را نمايان ساخته‌اند. کافي است تاريخ را ورق زد، علل سقوط تمدن‌ها و امپراطوري‌هاي بزرگ و چگونگي بر دار رفتن بزرگان ديني و ملي را مطالعه کرد و يا پاي قرارداد‌هاي ننگين استعماري را ديد و خط خيانت را بازخواني کرد...