نقاب و نشانه

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

عليرضا دهشيري

استفاده از نمادها و تصاوير ويژه با هدف ايجاد ارتباط مؤثر با مخاطب، از دير باز مورد توجه انسان‌ها قرار داشته است. در واقع يكي از روش‌هاي انتقال مفاهيم و ارزش‌ها در طول تاريخ، استفاده از نمادها بوده است. نماد در حقيقت نوعي علامت واجده است كه به عنوان ابزاري براي ايجاد ارتباط استفاده مي‌شود. از آن‌جا كه نمادها متناسب با مؤلفه‌هاي فكري ويژه‌اي طراحي مي‌گردند، مطالعه پيرامون چند و چون آن‌ها، تأثير فراواني در رديابي حوزه نفوذ مكاتب فكري، سياسي و... خواهد داشت...