معممی!! در فهرست ماسون‌ها

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

محمدعلي رنجبر

در تاريخ پر فراز و نشيب اسلام کم نبودند کساني که نان دين خورده و عليه آن فعاليت کرده‌اند. آنچه در اين مختصر مي‌آيد، بررسي اجمالي شخصيت کسي است که به جامعيت دين باور نداشته و با برداشت ناقص خود از دين، به زعم خود سعي در اصلاح آن داشته، غافل از اين‌که تيشه به ريشه خود و دين مي‌زند. با کمي کنکاش در زندگي اين شخصيت‌ها، به اين نکته اشتراکي پي مي‌بريم که همه آن‌ها به سبب ساعي نبودن در مسير تهذيب و خودسازي و دوستي با افراد معلوم‌الحال و غفلت‌، پاي به ورطه نابودي گذاشته‌اند...