کتیبه کوروش؛در موزه فراماسونری

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

محمدعلي رنجبر

باستان‌گرايي را مي‌توان همزاد غرب‌گرايي در ايران به شمار آورد؛ غرب و غرب‌گرايان در ايران و در عصر پهلوي اول و دوم براي جدا کردن مردم از مکتب اسلام، با احياي باستان‌گرايي حرکتي را آغاز کردند که انقلاب اسلامي آن را متوقف کرد، پس از پايان جنگ تحميلي و آغاز تهاجم فرهنگي باستان‌گرايي روند رو به رشد خود را طي کرد تا آن‌جا که مردم مؤمن به يکباره شاهد حضور «کتيبه کوروش» در ايران به عنوان نماد باستان‌گرايي شدند!! آن هم درست همزمان با بيداري اسلامي در منطقه؟! مقالة حاضر نگاهي است به روند باستان‌گرايي از منورالفکران غربزده عصر مشروطيت تا منفعلان و وادادگان انحرافي در مقطع کنوني...