از شوالیه‌های معبد تا مصر باستان

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

هارون يحيي

مقاله حاضر به بررسي تحليلي پيدايش فراماسونري و ريشه‌هاي تاريخي آن مي‌پردازد که توجه شما خوانندگان ارجمند را بدان جلب مي‌نماييم.

جنگجويان صليبي
بيشتر مورّخان «فراماسونري» بر اين باورند که مبدأ اين سازمان، به جنگ‌هاي صليبي در قرن دوازدهم بازمي‌گردد. اگرچه فراماسونري به طور رسمي در اويل قرن هيجدهم ميلادي در انگلستان بنا نهاده شد، امّا در نقطه عطف حکايت آشناي فراماسونري، دسته‌اي به نام «شواليه‌هاي معبد» يا شهسواران معبد قرار دارد...