تشکیلاتی مخوف تر از مافیا

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

در سخنراني استاد شمس الدين رحماني مطرح شد

محمد ملک‌زاده

بررسي و مطالعه تشکيلات فراماسونرها، ما را با دو عنصر عمده يعني حفظ اسرار و سلسله مراتب مواجه مي‌سازد اين دو عنصر مهم در ميان فراماسون‌ها گرچه به نوعي در ميان تمام تشکل‌هاي مافيايي و جاسوسي دنيا هم به چشم مي‌خورد اما از آن‌جا که جريان فراماسونري غالباً به اين دو عنصر شناخته مي‌شوند از اين رو مي‌توان ادعا کرد تشکيلات مذکور در ميان تشکيلات مافيايي و جاسوسي دنيا از همه قوي‌تر، وسيع‌تر، مفصل‌تر و قدرتمندتر مي‌باشد. بررسي عناصر تشکيلاتي و فکري فراماسونري و به دنبال آن تبيين شعار آزادي، برابري و برادري به عنوان اصلي‌ترين شعار اين جريان، از مهم‌ترين مباحثي است که در اين فراز، آقاي دکتر رحماني به آن پرداخته است...