نخبگان نقابدار

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

غلام حسين بَجَلي
آشنايي و ارتباط ايرانيان با تمدن غرب در دو سده اخير، تبعات بسياري را به دنبال داشته است . مشاهده پيشرفت هاي فني، اقتصادي و.... اروپايي ها و فاصله موجود ميان كشورهاي استعمار گر و استعمار زده، موجب شكل گيري احساس خود باختگي شديد در محصلينا عزاميبهغرب گرديد، اين دانش آموختگان در كنار آشنايي محدود با دانش هاي نوين ، به يادگيري اصول و مولفه هاي اساسي فرهنگ غربي پرداخته و عمدتا در بازگشت از ديار فرنگ ، به مبلغي چيره دست براي فرهنگ غربي و سازمان هاي جاسوسي و سياسي غرب تبديل شدند...