فراماسونری جمعیتی نهان روشن برای سلطه بر انسان و جهان است

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

در سخنراني دکتر حقاني مطرح شد

محمد ملک‌زاده

جريان فراماسونري از مهم‌ترين جريانات سرنوشت‌ساز و تأثيرگذار در تاريخ معاصر ايران است. در فراز حاضر آقاي دکتر موسي فقيه حقاني از کارشناسان تاريخ معاصر در سخناني به بررسي ماهيت، تاريخچه شکل‌گيري و ريشه‌هاي فراماسونري و نمادهاي آن در جهان و ايران پرداخته و تلاش نموده‌اند ارتباط اين جريان را با شيطان‌پرستي و ساير جريانات انحرافي آشکار نمايند. تبيين اصول فراماسونري و بررسي، از ديگر موضوعاتي است که مورد توجه ايشان قرار گرفته است...