لژي به وسعت اينترنت

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

محمد عبداللهي

پيشرفت هاي فني و اطلاعاتي صورت گرفته در يك قرن اخير، موجب گسترش فضاهاي ارتباطي گرديده و اتصال دورافتاده ترين نقاط زمين به يكديگر را سهل‌الوصول كرده است. عصر انفجار اطلاعات به همراه ابداع ابزارها و شيوه هاي نوين ارتباطي، دنياي جديدي را با مؤلفه هاي متمايز از دنياي قديم پديد آورده است. در چند دهه اخير اينترنت به عنوان يكي از جديدترين و گسترده ترين وسيله ارتباطي بشر، سهم به سزايي در برقراري ارتباط ميان آحاد بشر در اقصي نقاط عالم با انديشه هاي گوناگون بر عهده داشته است و به ابزاري براي نشر آسان و گسترده انديشه و آرمان فرقه ها و مكاتب فرهنگي، سياسي و... تبديل شده است...