موسیقی مرگ تمدن‌ها

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

هادي شجاعي

صنعت موسيقي با توجه به تأثير عميق و غير قابل آن در ترويج افکار و عقايد، همواره به عنوان يکي از ابزارهاي بالقوه ‌سيستم‌هاي فرهنگي و سياسي، در کنترل ذهن افراد در جاي‌جاي‌ جهان مطرح بوده است؛ امري كه مطالعه تاريخ مكتوب و غير مكتوب بشر نيز بر آن صحه مي‌گذارد. امروزه موسيقي در كنار ديگر شاخه‌هاي هنري مانند صنعت سينما و... به يكي از ابزارهاي مؤثر در بسط و گسترش انديشه ها تبديل شده و مكاتبي چون فراماسونري به نحو غير قابل انكاري در جهت ترويج افكار خود از آن بهره‌برداري مي‌كنند...