فراماسونری؛روانشناسی فریب

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمين دکتر سيد احمد رهنمايي 
علي‌اکبر عالميان ـ محمد ملک‌زاده
يکي از مباحث بسيار مهم در موضوع فراماسونري، بحث روان‌شناسي و جايگاه آن در اين جريان مي‌باشد. در اين فراز، فرهنگ پويا در مصاحبه‌اي با حجت الاسلام و المسلمين دکتر سيد احمد رهنمايي اين موضوع را به بحث گذاشته است. ايشان در تبيين اين موضوع از سه مبحث روان‌شناسي نمادها، بازي‌ها و فريب سخن گفته و ارتباط آن‌ها را با فراماسونري تشريح نموده‌اند...