دشمن شناسی قرآنی و تبار دشمنان

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

حامد عبداللهي
دشمن‌شناسي قرآني با توجه به گستره اطلاعات حقيقي و شناخت‌دهي فراجهاني و نگاه آسماني و فراگير آن، داراي نکاتي بسيار ارزشمند است که مي‌تواند انسان را در تجربه‌ها و آزمون و خطاهاي خود ياري دهد. به ديگر سخن، انسان با تجربه و دانش خود، تنها بخشي کوچک از بايدها و نبايدهاي زندگي خود را مي‌شناسد، اما با مراجعه به وحي مي‌تواند به ابعاد گسترده و لايه‌هاي پنهاني دست‌ يابد که دانشي نسبت به آن نداشته است. شناخت دشمن و راهکارهاي مقابله با آن، از جملة اين دانستني‌هاي وحياني است که بايد متواضعانه در مکتب قرآن زانو زد و آموخت و به کار بست...