آموزه های فراماسونری از زبان مکتب ایرانی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

محمدعلي رنجبر

اين روزها برخي به نام «مکتب ايراني»، به تبليغ و ترويج آموزه‌هاي فراماسونري مي‌پردازند. مقاله حاضر نگاهي است کوتاه به تطبيق ديدگاه‌ها و گفتارهاي فردي درباره انسان و ايران که با اصول و مباني جريان فراماسونري همخواني دارد. تطبيق چنين ديدگاه‌هايي مي‌تواند جامعه را نسبت به حرکتي که امروز به نام «جريان انحرافي» شهرت يافته است، هشيارتر سازد...