ماتریالیسم؛ فلسفه بنیادین فراماسونری

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

عدنان اکتار

خاستگاه فراماسونري، اصول اعتقادي الحادي است. اين نکته‌اي است که مي‌توان آن را از مفاهيم و علائم پنهان فراماسونري به دست آورد. به همين سبب، اصول آن با مذاهب توحيدي در تعارض است. «مايکل هاوارد»، مورخ آمريکايي در نوشته محرمانه‌اي مربوط به ماسون‌هاي عالي‌رتبه، به دلايل انتقاد مسيحيت از فراماسونري پرداخته و مي‌نويسد:...