شكار جوانان و صيّادي سياسي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

الف. ايلامي

شايد اين سؤال براي شما هم پيش آمده باشد كه چرا گاه جواني كه در خانواده‌اي مسلمان به دنيا آمده و در جامعه‌اي تربيت شده و در مدرسه و دانشگاه متعلق به نظام اسلامي تحصيلات خود را به پايان رسانده است، يكباره به دام التقاط و ابتذال و انحراف مي‌افتد و به جاي آن‌كه در راه رشد و تعالي خود و جامعه اش بكوشد، به ابزاري در دست مخالفان دين و ميهن و مردم بدل مي‌شود؟ شكي نيست كه هم خانه و هم مدرسه و هم محيط، نقشي محوري در شكل‌گيري شخصيت جوان دارند و شخصيت اخلاقي، علمي و هويت ديني او را شكل مي‌دهند؛ ولي نبايد از ياد برد كه در جوهرة جواني اكسيري نهفته است كه اگر در مسيري درست هدايت نشود، اين عوامل هم به تنهايي توان تعالي جوان يا جلوگيري از سقوط او را نخواهند داشت...