يكي «مَحرم» ديگري «اجنبي»

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

علي اكبر عالميان

بحث «خودي» و «غير خودي» كه حدود ده سال پيش از سوي رهبر معظم انقلاب مطرح شد، سبقه‌اي ديرينه دارد. با رشد قارچ گونه جريانات ضد انقلابي، يعني همان غير خودي‌ها و نفوذ در لايه‌هاي جريانات وفادار به انقلاب، حضرت آيت الله خامنه‌اي با احساس خطر نسبت به استحالة جريان خودي، جناح ها و جريانات سياسي معتقد به نظام را از نفوذ غير خودي‌هاي برحذر داشتند. در اين مقال سعي شده است تا ديدگاه‌هاي رهبر فرزانه انقلاب در بحث خودي و غير خودي، مورد واكاوي دوباره قرار گيرد...