حلقه‌هاي‌پيوسته براندازي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

به قلم مدير مسئول

جريان‌ها ـ پايدار يا ناپايدار ـ تابعي از انديشه‌ها و افكار جريان‌سازان خود خواهند بود. از اين رو، گرايش جريان‌سازان به حق يا باطل و يا گرايش آنان به هر سمت و سوي فكري، به طور مستقيم در جهت‌دهي به جريان‌ها تأثير مي‌گذارد. بديهي است براي هر جرياني سه مرحله را مي‌توان در نظر گرفت كه عبارتند از 1. نقطه شروع 2. خط سير و امتداد 3. نقطه پايان. نقطه آغاز يك جريان، انديشه‌ و آرماني است كه در ذهنيت جريان‌سازان رقم مي‌خورد و آنان را برمي‌انگيزاند تا در صدد راه‌اندازي آن جريان برآيند...