ساده‌زیستی، پیشانی نظام اسلامی

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

يکي از مسائل اساسي در بحث کارگزاران و صاحب‌منصبان دولتي، مسئله‌ي سطح معيشت آنان است؛ يعني دولتمردان از حيث امکانات و رفاه و بهره‌وري از مواهب دنيوي، در چه سطحي بايد باشند؟ اگر طبقات جامعه را از جهت زندگي مادي به چهار طبقه‌ي عالي، خوب، متوسط و ضعيف تقسيم کنيم، سطح زندگي مطلوب دولتمردان چيست؟ آيا آنها ميتوانند مانند طبقه‌ي مرفه زندگي کنند؟ آيا ميتوانند در سطح طبقه‌ي خوب يا متوسط جامعه امکانات مادي براي خود در نظر بگيرند ...