وزن صندوق‌ها و اعتبار نظام

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

هدف اولي و اصلي نظام مقدس جمهوري اسلامي در همه انتخابات،  حضور و مشارکت حداکثري مردم پاي صندوق‌هاي راي، و هدف ثانوي راي‌آوري فرد اصلح براي مسئوليت رياست جمهوري و ساير مناصب است.

 با توجه به عملکرد برخي دولت‌هاي گذشته، و احساس نااميدي و ياس مردم از اصلاح وضع موجود، و در نتيجه خوف عدم‌مشارکت حداکثري، ضروري است اقدامات و راهکارهاي تحقق مشارکت حداکثري توسط دلسوزان انقلاب اسلامي تبيين گردد. از همين‌رو در اين نوشتار ابتدا به مساله چگونگي مشارکت حداکثري و سپس به معيارهاي اصلح مي‌پردازيم...