مجاهدي استوار در سنگر مبارزه با انحرافات مدرن

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

هادي مجيدي

اشاره:

تاريخ زندگي مرحوم علامه مصباحيزدي، بيانگر حساسيت ايشان در برابر جريانهاي انحرافي بوده است. هرگاه جرياني سعي در تحريف اسلام يا انقلاب اسلامي داشته است، ايشان همچون رزمندهاي دلير به ميدان آمده، از مباني اسلام و انقلاب دفاع کرده است. مرحوم علامه مصباح، معتقد بودند که ريشهي انحراف را در همان ابتدا بايد خشکانيد و اسلام ناب و راستين را به ايرانيان و جهانيان شناساند.مرحوم آيتالله مصباح يزدي، در طول 60سال مجاهدت علمي، در مقابل انحرافات گوناگوني چون مارکسيسم، ماترياليسم، ليبراليسم، پلوراليسم، سکولاريسم و اعقاب سياسي اجتماعي آنان در جامعه ايستاد. از جمله برهههايي که مرحوم آيتالله مصباح به دليل ايستادگي علمي در برابر هجمهها، با حقد و کينه و دشمني کوردلان زمان مواجه گرديد در زمان تصدي اصلاحطلبان طي سالهاي 76 تا84 بود که بارها توسط سلاح رسانه‌‌هاي معاندين، ترور شخصيتي شدند بنا به اظهار مطبوعات آن زمان، آيتالله مصباح خبرسازترين مردِ سال1380 در ايران بوده است...