سفير توحيد در سرزمين هزار معبد

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

گزارش علامه مصباح يزدي از سفر به هندوستان

هادي يزدان‌پرست

اشاره:

دانشمندان نامآور شيعه رسالت خطير و بىنظير خويش را بهرهگيرى از عقل و نقل و غوص در درياى معارف قرآن و برگرفتن گوهر ناب حقيقت از سيره آن پيشوايان و عرضه آن به عالم بشرى و دفاع جانانه در برابر هجوم ظلمتپرستان حقيقتگريز دانسته و در اين راه ديدهها سوده و جانها فرسودهاند. در اين عصر بحران معنويت، دشمنان حقيقت و آدميت هر لحظه با توليد و انتشارِ فزون از شمارِ آثار نوشتارى و ديدارى و بهکارگيرى انواع ابزارهاى پيشرفته سختافزارى و نرمافزارى در عرصههاى گوناگون براى سيطره بر جهان مىکوشند، رسالت حقيقتخواهان و انديشمندان حوزوى و دانشگاهى، به ويژه عالمان دين، بس عظيمتر و سخت دشوارتر است. علامه مصباح يزدي رضوانالله عليه در سال1382 در امتثال فرمايش مقام معظم رهبري، در سفري به هند از حوزههاي علميه آنجا ديدار نموده و وضعيت شيعيان و مسلمانان هند و وضعيت علمي و آموزشي حوزههاي علميه و نيازها و امکانات آنجا را ارزيابي کردهاند.