جايگاه اقتصاد در تمدن نوين اسلامي با توجه به بيانيه گام دوم

مطلب پيش‌رو، گفتگوي نشريه­‌ي فرهنگ پويا با دکترمحمدجواد توکلي، عضو هيئت علمي گروه اقتصاد موسسه­‌ي  آموزشي و پژوهشي امام خميني است که تقديم حضورتان مي‌شود.

نشريه­‌ي فرهنگ پويا: همان‌گونه که مي‌دانيد بيانيه­‌ي گام دوم ما را وارد مرحله‌اي ديگر از تمدن‌سازي اسلامي مي‌کند. با توجه به تخصص حضرت­عالي در حوزه­‌ي اقتصاد اسلامي، بفرماييد چه رابطه‌اي بين اقتصاد با تمدن است؟...