منظومه فكري علامه مصباح درباره تمدن

ابوذر مظاهري

ارائه‌ي تعريفي دقيق و عميق از تمدن، کليد ورود به مباحث تمدني است و شايد بتوان گفت کمتر مفهومي مانند تمدن، به‌اين‌اندازه نيازمند دقت در تعيين واژه‌هاي تعريف باشد. اين اثر تلاش مي‌کند برپايه‌ي تعريف مفهوم تمدن از ديدگاه علامه مصباح يزدي ـ مدظله ـ تحليل دقيقي از تمدن و مؤلفه‌هاي اين مفهوم ارائه کند. بر تک‌تک واژه‌ها و مفاهيم تعريف علامه، تمرکز شده و با روش تحليل مفهومي تلاش شده است لايه‌هاي درهم‌تنيده و پنهان اين تعريف، نمايان شود و همچنين به بخشي از منظومه‌ي فکري علامه مصباح در حوزه‌ي مباحث تمدني دست پيدا کنيم...