وظيفه نيروهاي انقلاب در دهه پنجم

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

سيدمجيد اشکوري

اکنون که انقلاب اسلامي عليرغم خواست دشمنان به چهل سالگي خود رسيده است، اين پرسش که «وظيفهي نيروهاي انقلاب در دههي پنجم انقلاب اسلامي چيست؟» ذهن انقلابيون جامعه را به خود معطوف کرده است. براي يافتن پاسخي دقيق براي اين پرسش بايد به نکاتي توجه کرد که عبارتند از...