نقش نگاه توحيدي در پيشرفت عدالت محور

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

سيدمجيد اشکوري

تحقق پيشرفت عدالتمحور، نيازمند حرکت جمعي جامعه و نائل آمدن آن به درک صحيحي از کمال و رابطهي آن با نگاه توحيدي است؛ چرا که يکي از ويژگيهاي اساسي انسان، غايتگرايي و حرکت به سمت هدف مطلوب و قدم نهادن در فضايي بهتر ميباشد؛ لذا توجه به بحث مفهوم کمال، ويژگيهاي آن و شيوهي دستيابي به آن و... از جمله مواردي است که هر جامعهاي را که قدم در مسير پيشرفت عدالتمحور ميگذارد و ناچار از تبيين چيستي و حقيقت آن است...