پيشرفت علمي عدالت محور

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

گفتگوي نشريه فرهنگ پويا با حجتالاسلام والمسلمين دکتر علي مصباح

کم سخن است و پرکار، وقتي هم سخن ميگويد، آرام و آهسته و با متانت واژهها را بر زبان ميآورد. همين مقدار هم که سخن ميگويد در چهارچوب و نظاممند است، درست مثل پدر بزرگوارش علامه مصباح يزدي. او که از سال 1353 وارد حوزه علميه شد و تا سال 1369 دروس حوزوي را تا سطوح عالي گذراند، دوره کارشناسي ارشد فلسفه تطبيقي را در دانشگاه مکگيل کانادا به پايان رسانيده است و هم اکنون عضو هيئت علمي و دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني€ و مدير مسئول فصلنامه علمي پژوهشي «معرفت فلسفي»، صاحب امتياز نشريه ديدار آشنا و... است. اين نويسنده کتاب «نظام انديشه اسلامي در مصاف با چالشهاي معاصر» در بسياري از کنفرانسهاي علمي و تخصصي در زمينههاي فلسفه، دين، فلسفه ديني و فلسفه علوم انساني در داخل و خارج از کشور شرکت جسته و مقالات بسياري نيز ارائه داده است. فرهنگ پويا با اين استاد حوزه و دانشگاه در اتاقي کوچک در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني€ درباره «پيشرفت علمي عدالتمحور» به گفتوگو نشست که حاصل آن تقديم ميگردد...