بخار غول آسايي به نام هارپ

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

مايکل چاسودفسکي

نيم قرن نخست قرن 21، سال‏هاى رويارويى كشورهايى است كه درپى به دست آوردن تكنولوژى پيشرفته و فوق مدرن نظامى هستند، سال‏هايى كه ايران ما بايد در برابر تكنولوژي‌هاى مدرن آنها پاسخگو و همتراز باشد تا واقع‌ه‏ايى چون قطعنامه 598 بر او تحميل نشود. استيلاجويى ابرقدرت‏‌هاى دنياى امروز بر فضا، تنها به فيلم‏هاى علمى ـ تخيّلى محدود نمي‌شود، بلكه واقعيتى است كه هم اكنون در قالب طرح‏هاى گوناگون در حال تحقق يافتن است. «هارپ» كه نمونه‏‌اى از يكى از طرح‏هاى پنهانى وزارت دفاع آمريكا است، نمادى بارز از عينى شدن انديشه‏‌هايى است كه هنوز هم براى عموم مردم به مثابه افسانه‏‌هايى خيالى مي‌ماند. با طرحى كه مي‌توان به مدد آن زلزله، طوفان، سيل و يا خشكسالى ايجاد كرد. مايكل چاسودفسكى، استاد اقتصاد دانشگاه اتاوا در كانادا و نويسنده اثر برجسته «جهانى سازى فقر»، در نوشتار زير به اين طرح پرداخته است...