خيزش حوزة‌ علميه قم در برابر كنسرسيوم سرمايه‌گذاري در ايران

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

روزنامههاي ايران در تاريخ 7 ارديبهشت ماه 1349 گزارش دادند:

«براي بررسي امکانات سرمايهگذاري در ايران، راکفلر و ليليانتال به اتفاق بزرگترين سرمايهگذاران آمريکا به تهران ميآيند. سرمايهگذاري در رشتههاي توريسم، منابع جنگلي، کشت و صنعت، ايجاد شبکه توزيع و صنايعي مانند پتروشيمي در کنفرانس 35 تن سرمايهگذار آمريکايي مطالعه ميشود...