انقلاب‌ستيزي خط اعتدال براي گرفتن آوانس از آمريكا

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

به قلم سردبير

شهيد محمد منتظري در سال 1356 و در نامه‌اي خطاب به روحانيون در تبعيد با اشاره به «رسيدن جنبش اسلامي» به «مرحله‌اي حساس و اميدواركننده» و «اهميت سوق‌الجيشي و استراتژيك ايران» براي كشورهاي بزرگ و استعمارگر و چندين برابر شدن اين اهميت به دليل «تكامل مبارزات در ايران به طرف جنبش اسلامي و در نتيجه توده‌اي شدن آن» از تغيير رويكرد آمريكايي‌ها در برخورد با انقلابيون و نهضت امام خميني سخن به ميان مي‌آورند...