اعتدال، ايستگاه قطار انقلاب نيست

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

 اين تنها مکتب اسلام بود که توانست، ملت در راه مانده ايران را از حضيض ذلت برهاند و بر قله رفعت و عزت بنشاند و نه‌تنها مکاتب و قدرت‌هاي بزرگ دنيا را به چالش بکشاند، بلکه با به ظهور رساندن نصرت‌هاي الهي و امدادهاي غيبي، دروازه‌اي فراتر از معادلات مادي را فرا روي امت بگشايد. اين هديه الهي، پاداش تمسک مردم به اسلام بوده؛ آن هم اسلام نابي که در پيروي از «قرآن» و «عترت» خلاصه مي‌شود و بس...