اعتداليون مشروطه، بازنده ميدان سياست

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

مهدي ابوطالبي

سيري گذرا در تاريخ معاصر ايران، ما را با جريان‌هايي آشنا مي‌سازد که با برافراشتن پرچم اعتدال و ميانه‌روي پا به عرصه سياست گذاشتند ولي همين جريان‌ها عملاً در دام افراط و تفريط افتادند و بدون هيچ دستاوردي، حقيرانه از صحنه سياسي حذف شدند. پديده ‌راه سوم در نهضت مشروطيت و حرکت مابين جريان ديني و سکولار که سرانجام به حذف اين پديده انجاميد، عبرتي براي همه آناني است که با برافراشتن پرچم اعتدال به دنبال تکرار تاريخي هستند که سرانجام سرنوشت آنان را با سرنوشت پديده ميانه‌رو مشروطيت گره خواهد زد، آنچه از نظر مي‌گذرد، نگاهي است کوتاه و گذرا اما تطبيقي به پديده ميانه‌روي ديروز و امروز...