شماره 23 (جريان انحرافي)

عنوان فرعي: 
نشريه پويا-23-پاييز-91
قيمت نسخه فيزيكي: 
7000تومان
قيمت نسخه pdf: 
3000تومان

حرف اول/ تارنماي جريان خزندة انحراف

روح الله بت شکن و بت هاي انحراف / حامد عبداللهي

قهرمان مبارزه با جريان انحرافي/ فائزه فلاطوني

مؤلفه هاي فکري جريان انحرافي/ احمد.ع

قامت برافراشته در برابر انحراف/ مرتضي رضائيان

شيوه هاي مقابله جريان باطل با جريان حق از منظر قرآن/ علي اکبر عالميان

پيچک انحراف/ محمد ملک زاده

هيچ عالم با بصيرتي در برابر انحراف سکوت نکرد/ حسن ابراهيم زاده

تدليس مکتب يا مکتب تضاد/ عليرضا دهشيري

گوسالة انحراف مطلا است/ عبدالله پوراحمد

مسجدي که نماد انحراف بود/ هادي مازندراني

جريان انحرافي و ريشه هاي انحراف / زهرا عابدي سقا

رهبري انقلاب و جنگ احزاب منحرفان/ عليرضا دهشيري

از اين جريان غفلت نکنيد هرچند رفتني است / حسن ايلامي

راز رويارويي منحرفان با نظام / محمدرضا فلاح

ويژگي هاي جريان انحرافي در اعترافات مهدي هاشمي / به کوشش: ح.الف

اين زن کوچه نشين... / سجاد طاهري

حرف آخر/ جريان انحرافي همواره شکست خورده است