حجاب مرزها را درمي‌نوردد

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

معصومه زارعي

حجاب اعتقاد يک زن مسلمان و تأکيد بر نگهداري آن فرهنگ و هويت است. اما غربي‌ها همچنان که در عرصه سياست به تحريف واژه‌هايي چون صلح، دموکراسي، حقوق بشر و ... پرداختند، در عرصه فرهنگ نيز به جابه‌جايي مفاهيم دست زدند. حجاب و عفاف از ارزش‌هاي والايي است که در فرهنگ ليبراليستي به کمترين معناي خود تنزل يافته و به تروريسم و افراطي‌گري متهم شده است. اما هنوز در غرب زناني هستند که در برابر استحاله فرهنگي تمدن غربي ايستاده‌اند، به خاطر حجاب و عفافشان از تحصيل و يا کمترين امکانات درماني محروم شده‌اند. بعضي مناصب اجتماعي‌شان را از دست داده‌اند و بعضي... اما دردناک‌ترين و در عين حال پرافتخارترين هزينه براي حجاب آن است که جان خود را در راه عفاف و حجاب ببخشي...