اختراعى‌جديد‌به‌نام‌انسانِ‌مدرن

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

امين بابازاده

دنياي جديد در سيطرة تمدني است كه از غرب برخاسته و خاستگاه تمام و كمال آن بوده است. تأثير اين تمدن بر تمام زواياي حيات بشر هويداست؛ از فكر و فلسفة اين تمدن گرفته تا صنعت و تكنولوژي حاصل از آن؛ اما از مهم‌ترين جنبه‌هاي اين تمدن، تأثير آن بر ماهيت انسان است و اين‌كه تفاوت انسان مدرنيته با انسان‌هاي غير مدرن در چيست؟ در اين جهان شايد نتوان از تمام تأثيرات اين تمدن بر وجود بشر پرده برداشت، اما در حد وسع خود و به صورت موردي به برخي ويژگي‌هاي انسان مدرن اشاره كرده‌ايم...