شماره 47 (ويژه‌نامه سومين سالگرد ارتحال حضرت علامه مصباح يزدي)