جايگاه مردم در جامعه اسلامي از منظر آيت الله مصباح يزدي(مد ظله)

مهدي حسن‌زاده

اشاره:

بررسي جايگاه مردم در جامعه اسلامي از نگاه آيتالله مصباح يزدي(ره) از مباحث مهمي است که در مقاله حاضر بدان پرداخته شده است.