عقبه تئوريك نظام

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سخن گفتن و نوشتن از معلم بزرگ انقلاب و عمار امام، کار دشواري است چراکه واژهها کمتر از آن هستند که بتوانند شخصيتي اين چنين باعظمت را توصيف کنند. در اين مقال نگارنده تلاش دارد اين معلم بزرگ را به عقبه تئوريک نظام اسلامي توصيف کند. ...